ConAcc Partners

Opodatkowanie w Prostej Spółce Akcyjnej w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz inne polskie orzecznictwo
Część 3

teamwork, cooperation, brainstorming-3213924.jpg

Opodatkowanie w PSA w kontekście wypłaty dywidend 

Odnosząc opodatkowanie w Prostej Spółce Akcyjnej w kontekście wypłacanie dywidendy w oparciu o konkretne przepisy jest uregulowane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisami podatkowymi.

 • Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (KSH), PSA jest spółką kapitałową, co oznacza, że jej akcjonariusze posiadają udziały w kapitale spółki. 
 • PSA może wypłacać dywidendy ze swojego zysku netto, który został ustalony na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 
 • o Wypłata dywidendy wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które zatwierdza podział zysku. 
 • Przepisy KSH nie określają minimalnej wysokości zysku, jaki musi pozostać w spółce po wypłacie dywidendy. 
 • Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. 
 • Zgodnie z przepisami podatkowymi w Polsce, dywidenda jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w rękach akcjonariuszy. 
 • Wysokość stawki PIT na dywidendy może się zmieniać w zależności od obowiązujących przepisów podatkowych. W latach 2020-2021 stawka wynosiła 19%, ale mogła ulec zmianie w późniejszych latach. 
 • PSA jest zobowiązana do potrącenia i odprowadzenia podatku dochodowego (PIT) od wypłaconej dywidendy w imieniu akcjonariusza. 
 • o Akcjonariusze PSA mają obowiązek rozliczenia otrzymanej dywidendy w swoich indywidualnych deklaracjach podatkowych. 
 • W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą rezydującą na terytorium Polski, PSA musi potrącić i odprowadzić 19% PIT. 
 • Jeśli akcjonariusz jest rezydentem zagranicznym, może obowiązywać inna stawka podatku lub umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
 • Akcjonariuszom zagranicznym może przysługiwać zwrot nadpłaconego podatku w Polsce na podstawie umów międzynarodowych. 
 • W przypadku PSA notowanej na giełdzie, dywidendy mogą być opodatkowane w sposób różniący się od pozostałych spółek kapitałowych. 
 • PSA może również podlegać podatkowi odroczonego na przychodach kapitałowych, jeśli spełnia określone warunki i korzysta z preferencji podatkowych. 
 • Podatek odroczonego może wpłynąć na efektywność finansową i planowanie podatkowe PSA. 
 • PSA ma obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji podatkowej i przestrzegania przepisów regulujących wypłatę dywidendy. 
 • Dywidendy wypłacone przez PSA mogą stanowić ważny źródło dochodów dla akcjonariuszy i mają wpływ na ich indywidualne obowiązki podatkowe. 
 • Akcjonariusze PSA mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych lub mechanizmów optymalizacji podatkowej w celu minimalizacji obciążeń podatkowych z tytułu otrzymanych dywidend.
 • Opodatkowanie dywidend w PSA jest istotnym aspektem zarządzania finansami spółki i wymaga ścisłej współpracy z doradcami podatkowymi. 
 • Skomplikowana struktura podatkowa dywidendy w PSA może wpłynąć na atrakcyjność tej formy inwestycji dla akcjonariuszy i wymaga uwzględnienia w strategii finansowej spółki.

Proste Spółki Akcyjne (PSA) to stosunkowo nowa forma prawna przedsiębiorstwa w Polsce, wprowadzona w 2019 roku. Nie ma więc wielu aktów prawnych, które bezpośrednio regulują tę formę spółki. Głównym aktem prawnym, który wprowadza Proste Spółki Akcyjne, jest ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94, poz. 1037, ze zm.). Dodatkowo, ustawodawstwo wskazuje poniższe akty prawne i ustawy regulujące aspekty PrawnoKsięgowe  • Kodeks Spółek Handlowych (KSH): Główne źródło prawa dotyczącego Prostych Spółek Akcyjnych w Polsce. KSH zawiera przepisy ogólne regulujące tworzenie, funkcjonowanie i likwidację PSA. 
 • Ustawa o Prostych Spółkach Akcyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1791): To ustawa wprowadzająca Proste Spółki Akcyjne jako nową formę spółki w Polsce. Określa ona szczegółowe zasady działania PSA. 
 • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2019 poz. 133 z późn. zm.): PSA mogą być emitentami instrumentów finansowych, co podlega regulacjom zawartym w tej ustawie. 
 • Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 2005 nr 184, poz. 1539, ze zm.): Jeśli PSA planuje publiczne notowanie swoich akcji, to podlega regulacjom zawartym w tej ustawie. 
 • Ustawa o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 872): Dotyczy zasad prowadzenia księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych, co ma zastosowanie również do PSA. 
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (Dz.U. 2021 poz. 2116): Określa zasady opodatkowania zysków Prostych Spółek Akcyjnych oraz obowiązki podatkowe z nimi związane. 
 • Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz.U. 2021 poz. 1991): Reguluje kwestie związane z podatkiem VAT, który jest istotnym elementem finansów PSA. 
 • Ustawa o ochronie danych osobowych (RODO) (Dz.U. 2018 poz. 1000): PSA muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych swoich pracowników i klientów. 
 • Kodeks pracy (Dz.U. 2021 poz. 270): Określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, co ma zastosowanie do PSA zatrudniających pracowników. • Ustawa o konkurencji i konsumentach (Dz.U. 2019 poz. 2140): Dotyczy kwestii ochrony konkurencji i praw konsumentów, co jest ważne dla działalności PSA. 
 • Ustawa o giełdach towarowych i organizacjach gospodarczych (Dz.U. 2014 poz. 101): W przypadku notowania na giełdzie, PSA podlegają regulacjom tej ustawy. 
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2021 poz. 1391): Reguluje kwestie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, co jest istotne dla PSA notowanych na giełdzie. 
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020 poz. 1085): PSA muszą przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie informacji gospodarczej z zagranicą (Dz.U. 2018 poz. 2249): Dotyczy kwestii związanych z wymianą informacji gospodarczej, co może być istotne w przypadku działalności międzynarodowej PSA. 
 • Ustawa o umowach międzynarodowych (Dz.U. 1994 nr 4, poz. 11): Określa procedury związane z zawieraniem i wykonywaniem umów międzynarodowych, co może mieć znaczenie dla działalności PSA za granicą. 
 • Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. 2006 nr 123, poz. 856, ze zm.): Dotyczy kwestii prywatyzacji przedsiębiorstw i może mieć zastosowanie do procesów prywatyzacji PSA. 
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2019 poz. 510): Reguluje odpowiedzialność kar penalnych przedsiębiorstw, w tym PSA, za nielegalne działania. 
 • Ustawa o zamówieniach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 2097): PSA, uczestnicząc w przetargach na zamówienia publiczne, podlegają przepisom tej ustawy. 
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83, ze zm.): Dotyczy kwestii ochrony praw autorskich i może mieć znaczenie, jeśli PSA korzysta z utworów chronionych prawem autorskim. 
 • Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. 2020 poz. 2209): W przypadku, gdy PSA planuje nabyć nieruchomość rolną, ta ustawa określa procedury związane z wstrzymaniem jej sprzedaży.

Warto zaznaczyć, że Proste Spółki Akcyjne (PSA) są stosunkowo nową formą prawną w Polsce, więc ich działalność jest głównie regulowana przez ogólne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisy podatkowe. Jednakże, w miarę rozwoju tej formy przedsiębiorstwa, mogą pojawić się dodatkowe akty prawne lub regulacje dotyczące PSA. Ważne jest, aby właściciele PSA i jego organy zarządzające były na bieżąco z obowiązującymi przepisami i dostosowywali swoją działalność do zmieniających się wymogów prawnych.Proste Spółki Akcyjne (PSA) mogą stanowić atrakcyjną opcję dla firm zagranicznych inwestujących w Polsce i posiadających osobowość prawną. Oto 10 konkretnych powodów, dlaczego PSA mogą być dobrą opcją dla takich firm: 1. Prosta struktura kapitałowa: PSA pozwalają na prostą strukturę kapitałową, co ułatwia kontrolę nad firmą i udziałowcom zagranicznym.
 2. Brak minimalnego kapitału zakładowego: PSA nie wymagają wysokiego minimalnego kapitału zakładowego, co zmniejsza barierę wejścia dla inwestorów zagranicznych.
 3. Szybki proces rejestracji: Zakładanie PSA jest relatywnie prostym i szybkim procesem, co pozwala na rozpoczęcie działalności w Polsce w stosunkowo krótkim czasie. 
 4. Możliwość 100% udziału zagranicznego kapitału: Firma zagraniczna może posiadać cały kapitał akcyjny PSA, co oznacza pełną kontrolę nad spółką. 
 5. Ochrona praw własności intelektualnej: Polska oferuje skuteczne mechanizmy ochrony praw własności intelektualnej, co jest ważne dla firm inwestujących w badania i rozwój. 
 6. Dostęp do europejskiego rynku: Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stanowi dogodne miejsce, aby zdobywać dostęp do jednolitego rynku europejskiego. 
 7. Zróżnicowany rynek konsumentów: Polska ma duży rynek konsumentów, co może stanowić atrakcyjną bazę dla firm zajmujących się sprzedażą i dystrybucją. 
 8. Kadra pracownicza: Polska posiada wykwalifikowaną siłę roboczą i dostęp do wykształconych pracowników. 
 9. Wspierające środowisko biznesowe: Rząd polski aktywnie wspiera inwestorów zagranicznych poprzez różnego rodzaju ulgi podatkowe i programy pomocowe. 
 10. Infrastruktura i komunikacja: Polska rozwija swoją infrastrukturę i sieć komunikacyjną, co ułatwia prowadzenie działalności i logistykę.

Podsumowując, Proste Spółki Akcyjne w Polsce stanowią atrakcyjną opcję dla firm zagranicznych, które chcą inwestować w ten kraj. Dzięki prostym procedurom rejestracji, elastycznej strukturze kapitałowej i korzystnym warunkom biznesowym, PSA mogą przyciągać inwestorów zagranicznych, którzy szukają możliwości rozwoju na polskim rynku.

autor: Imię Nazwisko

Koniec części trzeciej

Czytaj powiązane wpisy:

income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

TAX COMPLIANCE
Część 2

Współpraca między firmami a doradcami podatkowymi może znacząco przyczynić się do lepszego zarządzania podatkami i osiągnięcia długoterminowych celów finansowych.

więcej ➞
income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

TAX COMPLIANCE
Część 1

Compliance podatkowe odnosi się do terminu używanego w kontekście przestrzegania przepisów podatkowych przez osoby fizyczne, firmy i inne podmioty podlegające opodatkowaniu.

więcej ➞
investment, concept, business-5241253.jpg

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
Część 2

Opodatkowanie organizacji non-profit, w tym Fundacji Rodzinnych, jest zazwyczaj uregulowane przepisami podatkowymi dostępnymi dla wszystkich organizacji non-profit. Jednak, jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej niestandardowych lub innowacyjnych form opodatkowania, można rozważyć pewne kreatywne podejścia.

więcej ➞

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.