ConAcc Partners

Schematy podatkowe MDR
Część 2

ai generated, computer, internet-8505853.jpg

Dyrektywy unijne mają ogromny wpływ na współpracę polskich podmiotów na rynkach zagranicznych i odwrotnie, ponieważ stanowią podstawę dla harmonizacji przepisów prawnych w całej Unii Europejskiej. Oto 10 przykładów, jak Dyrektywy unijne wpływają na tę współpracę:

 

 1. Wspólny rynek: Dyrektywy unijne dotyczące jednolitego rynku tworzą wspólny zbiór zasad i przepisów, co ułatwia polskim przedsiębiorstwom dostęp do rynków innych państw członkowskich.
 2. Cła i taryfy: Dzięki harmonizacji przepisów celnych, Dyrektywy unijne pomagają w znacznym stopniu ułatwiać handel zagraniczny polskich towarów.
 3. Wolność przepływu kapitału: Dyrektywy unijne zapewniają wolność przepływu kapitału między państwami członkowskimi, co sprzyja inwestycjom polskich firm za granicą.
 4. Unikanie podwójnego opodatkowania: Dyrektywy unijne i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ułatwiają firmom polskim rozliczanie się z podatków za granicą.
 5. Ochrona praw konsumentów: Dyrektywy dotyczące ochrony konsumentów zapewniają standardy ochrony praw konsumentów w całej UE, co sprzyja handlowi między państwami.
 6. Współpraca na rynku usług: Przepisy dotyczące swobodnego świadczenia usług w UE ułatwiają firmom polskim działalność na rynkach zagranicznych.
 7. Zdrowie i bezpieczeństwo: Dyrektywy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników tworzą wspólny standard ochrony pracowników w całej UE, co ułatwia współpracę między firmami na rynkach zagranicznych.
 8. Ochrona danych osobowych: Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) zapewnia jednolite standardy ochrony danych osobowych w UE, co ułatwia przetwarzanie danych osobowych w kontekście międzynarodowym.
 9. Transport: Dyrektywy unijne dotyczące transportu drogowego, kolejowego i lotniczego ułatwiają przemieszczanie się towarów i osób między krajami członkowskimi.
 10. Ochrona środowiska: Przepisy dotyczące ochrony środowiska regulujące emisje i normy ekologiczne mają wpływ na działalność polskich firm, szczególnie tych operujących na rynkach, gdzie obowiązują rygorystyczne standardy środowiskowe.

 

 

Podsumowując, Dyrektywy unijne stanowią ramy prawne, które integrują rynki wewnętrzne państw członkowskich, ułatwiają handel, inwestycje i współpracę między podmiotami na rynkach zagranicznych. Zapewniają one również pewność prawną i jednolite standardy, co sprzyja rozwojowi biznesu i umożliwia polskim firmom działanie na arenie międzynarodowej.

 

Oczywiście, przedstawię przykłady konkretnych dyrektyw unijnych, które mają wpływ na opisane wcześniej aspekty współpracy polskich podmiotów na rynkach zagranicznych:

 

 1. Dyrektywa o Jednolitym Rynku (2006/123/WE): Ta dyrektywa stanowi podstawę harmonizacji przepisów dotyczących dostępu do rynków usług w całej UE, co ułatwia polskim firmom świadczenie usług za granicą i współpracę z podmiotami z innych państw członkowskich.
 2. Dyrektywa o Transgranicznej Ofercie Publicznej (2017/1129/EU): Ta dyrektywa reguluje oferty publiczne papierów wartościowych i ułatwia dostęp polskich firm do kapitału na rynkach zagranicznych oraz promuje inwestycje międzynarodowe.
 3. Dyrektywa o Ochronie Danych Osobowych (RODO, 2016/679/EU): RODO zapewnia jednolite standardy ochrony danych osobowych w UE, co ułatwia przetwarzanie danych w relacjach międzynarodowych oraz korzystanie z usług firm działających na rynkach zagranicznych.
 4. Dyrektywa o Usługach Finansowych (MiFID II, 2014/65/UE): Ta dyrektywa reguluje funkcjonowanie rynków finansowych i usług inwestycyjnych w UE, co ma wpływ na działalność polskich instytucji finansowych i handel instrumentami finansowymi za granicą.
 5. Dyrektywa o Rozwoju Infrastruktury Energetycznej (2009/72/WE): Ta dyrektywa dotyczy rynku energii elektrycznej i gazu. Harmonizuje przepisy w obszarze energetyki, co ułatwia inwestycje i współpracę firm energetycznych w UE.
 6. Dyrektywa o Prawach Konsumentów (2011/83/UE): Ta dyrektywa określa prawa konsumentów w zakresie zakupów online i poza sklepem, co wpływa na działalność firm handlowych z Polski na rynkach zagranicznych i vice versa.
 7. Dyrektywa o Emisjach Lotniczych (2008/101/WE): Ta dyrektywa reguluje emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa, co ma wpływ na działalność polskich linii lotniczych operujących na rynkach UE.
 8. Dyrektywa o Harmonizacji Cł (2008/118/WE): Ta dyrektywa wprowadza jednolite przepisy celne w UE, co ułatwia polskim eksporterom handel z krajami członkowskimi i poza nimi.
 9. Dyrektywa o Ochronie Środowiska Wodnego (2000/60/WE): Ta dyrektywa wprowadza jednolite standardy ochrony wód w UE, co wpływa na działalność firm z sektora gospodarki wodno-ściekowej oraz na ochronę ekosystemów w Polsce i innych państwach członkowskich.
 10. Dyrektywa o Ochronie Pracowników przed Ryzykiem Związanym z Ekspozycją na Czynniki Rakotwórcze (2004/37/WE): Ta dyrektywa ma znaczenie dla firm z Polski, które działają w branżach narażonych na ryzyko związków rakotwórczych i mają pracowników na rynkach zagranicznych.

 

Wszystkie te dyrektywy unijne stanowią przykłady regulacji, które mają bezpośredni wpływ na działalność polskich podmiotów na rynkach zagranicznych oraz na współpracę między podmiotami w obrębie Unii Europejskiej. Ujednolicają przepisy, tworzą wspólne standardy i promują swobodę działalności gospodarczej na obszarze wspólnego rynku europejskiego.

 

 

Brak stosowania dyrektyw unijnych i aktów prawnych w zakresie Schematów Podatkowych MDR (Mechanizm Dyrektywy Rozstrzygającej) wiąże się z wieloma ryzykami zarówno dla państw członkowskich, jak i dla podmiotów działających na rynkach zagranicznych. Jakimi? Ważniejsze z nich prezentujemy poniżej:

 

 1. Ryzyko unikania opodatkowania: Brak skutecznych przepisów MDR może umożliwić firmom i osobom unikanie opodatkowania poprzez skomplikowane schematy podatkowe.
 2. Utrata dochodów budżetowych: Nieskuteczne kontrolowanie schematów MDR może prowadzić do utraty dochodów państwa, co może wpłynąć na finanse publiczne i dostępność środków na projekty społeczne.
 3. Naruszenie uczciwej konkurencji: Firmy korzystające z ‘agresywnych’ schematów MDR mogą uzyskiwać nieuczciwą przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami.
 4. Brak przejrzystości podatkowej: Bez stosowania MDR trudniej jest zapewnić przejrzystość i uczciwość w dziedzinie podatków, co może wpłynąć na zaufanie do systemu podatkowego.
 5. Niezgodność z unijnymi regulacjami: Brak zgodności z dyrektywami unijnymi może narazić państwo na ryzyko postępowań prawnych prowadzonych przez Komisję Europejską.
 6. Zanieczyszczenie ryzykiem podatkowym: Brak jasnych regulacji w zakresie MDR może skomplikować relacje handlowe i inwestycyjne między państwami członkowskimi.
 7. Naruszenie międzynarodowych umów: Nieprzestrzeganie unijnych przepisów MDR może narazić państwo na ryzyko naruszenia międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 8. Sankcje finansowe: Państwa mogą być narażone na sankcje finansowe ze strony Unii Europejskiej w przypadku braku dostosowania się do wymagań MDR.
 9. Pogorszenie relacji międzynarodowych: Nieprzestrzeganie unijnych dyrektyw w obszarze MDR może wpłynąć na pogorszenie relacji międzynarodowych i współpracy między państwami członkowskimi.
 10. Ryzyko kontroli podatkowych: Brak odpowiednich przepisów MDR może prowadzić do częstszych kontroli podatkowych firm i jednostek, co wiąże się z kosztami administracyjnymi.
 11. Ryzyko reputacyjne: Firmy korzystające z agresywnych schematów MDR mogą narazić się na ryzyko utraty reputacji i klientów.
 12. Ryzyko prawne: Brak jasnych przepisów MDR może prowadzić do sporów prawnych i niepewności prawnej dla podmiotów działających na rynkach zagranicznych.
 13. Naruszenie zasady równości: Brak skutecznych przepisów MDR może prowadzić do naruszenia zasady równości w opodatkowaniu i traktowaniu wszystkich podatników jednakowo.
 14. Wzrost biurokracji: Brak spójnych regulacji może prowadzić do wzrostu biurokracji i kosztów związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych.
 15. Ogólna dezorganizacja podatkowa: Brak skutecznych przepisów MDR może prowadzić do dezorganizacji i chaosu w systemie podatkowym.
 16. Zatrzymywanie kapitału: Firma może zdecydować się na zatrzymanie kapitału w kraju z powodu braku jasnych przepisów MDR, co może ograniczyć inwestycje zagraniczne.
 17. Zjawisko „gry na czas”: Firmy mogą wykorzystywać brak przepisów MDR do odwlekania opodatkowania, co może wpłynąć na wpływy budżetowe.
 18. Ryzyko nadmiernej presji na organy podatkowe: Brak skutecznych regulacji MDR może prowadzić do nadmiernego obciążenia i presji na organy podatkowe w celu ścigania nieuczciwych praktyk.
 19. Niepewność prawna dla inwestorów: Brak klarownych przepisów MDR może wpłynąć na niepewność prawna i zniechęcać zagranicznych inwestorów.
 20. Brak współpracy międzynarodowej: Bez przestrzegania unijnych dyrektyw MDR trudniej jest nawiązywać i utrzymywać współpracę międzynarodową w zakresie podatków, co może ograniczyć możliwości inwestycyjne i handlowe państwa.

autor: Tomasz Stępień

 

 

Koniec części drugiej

Czytaj powiązane wpisy:

income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

TAX COMPLIANCE
Część 2

Współpraca między firmami a doradcami podatkowymi może znacząco przyczynić się do lepszego zarządzania podatkami i osiągnięcia długoterminowych celów finansowych.

więcej ➞
income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

TAX COMPLIANCE
Część 1

Compliance podatkowe odnosi się do terminu używanego w kontekście przestrzegania przepisów podatkowych przez osoby fizyczne, firmy i inne podmioty podlegające opodatkowaniu.

więcej ➞
investment, concept, business-5241253.jpg

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
Część 2

Opodatkowanie organizacji non-profit, w tym Fundacji Rodzinnych, jest zazwyczaj uregulowane przepisami podatkowymi dostępnymi dla wszystkich organizacji non-profit. Jednak, jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej niestandardowych lub innowacyjnych form opodatkowania, można rozważyć pewne kreatywne podejścia.

więcej ➞

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.