ConAcc Partners

Schematy podatkowe MDR
Część 1

ai generated, computer, internet-8505853.jpg

Schematy podatkowe MDR

 

Czym tak naprawdę są, komu służą i dlaczego mają coraz większe znaczenie w nowoczesnej organizacji

 

 

Schemat Podatkowy MDR, czyli Mechanizm Dyrektywy Rozstrzygającej, to unijny instrument mający na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania oraz oszustwom podatkowym w Unii Europejskiej. Jest on regulowany przede wszystkim przez Dyrektywę 2011/16/UE oraz Dyrektywę 2018/822/EU. MDR zakłada wymianę informacji podatkowych między państwami członkowskimi oraz wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych.

 

W kontekście MDR istnieje wiele ustaw podatkowych w poszczególnych krajach członkowskich, które implementują te dyrektywy unijne. W Polsce istotną ustawą jest ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Inne znane ustawy podatkowe to Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz Ustawa o Podatku Dochodowym od Przedsiębiorstw w Polsce. W Niemczech ważną ustawą jest ‘Abgabenordnung’, a w Wielkiej Brytanii – ‘Finance Act’.

 

Dyrektywy unijne mają na celu harmonizację przepisów podatkowych w UE i zapobieganie unikaniu opodatkowania poprzez transfer cen, unikanie podwójnego opodatkowania i ustanawianie wspólnych standardów informacyjnych. Dyrektywa 2016/1164/EU dotyczy unikania opodatkowania na obszarze jednolitego rynku, a Dyrektywa 2017/952/EU wprowadza zmiany w Dyrektywie 2016/1164/EU w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Dyrektywa 2018/822/EU wprowadza obowiązek raportowania schematów podatkowych w ramach MDR oraz zawiera wytyczne dotyczące wymiany informacji między państwami członkowskimi.

 

MDR ma na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości w dziedzinie podatków w UE, a unijne dyrektywy oraz ustawy krajowe są narzędziami służącymi do implementacji tych zasad. Dzięki nim państwa członkowskie mogą skuteczniej zwalczać unikanie opodatkowania i oszustwa podatkowe oraz zapewnić uczciwą konkurencję na jednolitym rynku.

 

W kontekście MDR można także wymienić ustawy podatkowe z innych krajów UE. W Niemczech istnieje Ustawa o Transgranicznym Unikaniu Opodatkowania, znana jako Ustawy o Opodatkowaniu w Przypadku Powiazań z Zagranicą” (Außensteuergesetz – AstG)

 AStG, która implementuje dyrektywy dotyczące MDR. We Francji istnieje Ustawa o Zwalczaniu Oszustw Podatkowych i Finansowych, która również wprowadza regulacje związane z MDR.

 

Dyrektywy unijne, takie jak Dyrektywa o Wymianie Informacji na Temat Umów o Cenie Transferowej (2015/2376/EU), mają na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania poprzez nieuczciwe praktyki cen transferowych między spółkami zależnymi. Dyrektywa ta wymaga od państw członkowskich raportowania informacji dotyczących umów o cenie transferowej, co wspomaga walkę z nieuczciwymi praktykami podatkowymi.

 

W ramach MDR, państwa członkowskie UE muszą ustanowić mechanizmy raportowania schematów podatkowych oraz współpracować w wymianie informacji na temat podejrzanych schematów podatkowych. Mechanizm ten ma na celu wykrywanie i ograniczanie praktyk podatkowych, które mogą prowadzić do unikania opodatkowania lub nadużyć.

 

MDR jest istotnym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz uczciwego opodatkowania i zapobiegania praktykom, które ograniczają wpływy podatkowe do budżetów krajowych. Wdrażanie dyrektyw MDR oraz odpowiednich ustaw krajowych jest kluczowe dla zapewnienia uczciwego i efektywnego systemu podatkowego w UE, który służy interesom wszystkich obywateli i przedsiębiorstw.

 

Schematy Podatkowe MDR (Mechanizm Dyrektywy Rozstrzygającej) stanowią ważny element unijnego podejścia do zwalczania unikania opodatkowania i oszustw podatkowych. Ich przydatność w polskim prawie podatkowym można scharakteryzować w następujący sposób:

 

 1. Zapobieganie unikaniu opodatkowania: Schematy MDR pozwalają na identyfikację i raportowanie podejrzanych transakcji i konstrukcji podatkowych, które mogą prowadzić do unikania opodatkowania. Dzięki temu polskie władze podatkowe mogą skuteczniej ścigać osoby i firmy dążące do uniknięcia płacenia podatków.
 2. Transgraniczne podejście: MDR jest szczególnie przydatny w przypadku transgranicznych transakcji i konstrukcji podatkowych. Polska jako członek UE ma wiele relacji gospodarczych i handlowych z innymi krajami unijnymi, co sprawia, że konieczne jest monitorowanie i kontrolowanie takich transakcji, aby uniknąć utraty dochodów podatkowych.
 3. Dostęp do informacji: Schematy MDR wymagają, aby doradcy podatkowi i inne podmioty zaangażowane w transakcjach raportowały władzom podatkowym podejrzane schematy. Dzięki temu polskie organy podatkowe zyskują dostęp do cennych informacji, które mogą być użyte do zwalczania nieuczciwych praktyk podatkowych.
 4. Przejrzystość i uczciwa konkurencja: MDR pomaga zapewnić uczciwą konkurencję na rynku, eliminując nieuczciwe praktyki podatkowe. To może być szczególnie ważne dla polskich przedsiębiorstw, które rywalizują zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
 5. Zgodność z przepisami unijnymi: Polska, jako członek UE, ma obowiązek wdrożenia dyrektyw unijnych, takich jak Dyrektywa 2018/822/EU dotycząca MDR. Zapewnienie zgodności z tymi przepisami jest istotne dla utrzymania dobrych stosunków z innymi państwami członkowskimi i uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych.
 6. Skuteczna kontrola nad schematami podatkowymi: Mechanizm Dyrektywy Rozstrzygającej stwarza narzędzia umożliwiające skuteczną kontrolę nad schematami podatkowymi. Polskie organy podatkowe mogą śledzić i oceniać, czy schematy te naruszają przepisy podatkowe i podejmować odpowiednie działania w celu ich wyeliminowania.
 7. Współpraca międzynarodowa: Działania związane z MDR wymagają współpracy międzynarodowej. Polska, jako uczestnik unijnego mechanizmu, ma dostęp do informacji o schematach podatkowych realizowanych także w innych państwach członkowskich. To umożliwia skuteczniejsze działań w zwalczaniu międzynarodowego unikania opodatkowania.
 8. Długofalowy wpływ na dochody budżetowe: Poprzez eliminację nieuczciwych praktyk podatkowych i unikania opodatkowania, MDR może długofalowo przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetu państwa. To z kolei może pomóc w finansowaniu ważnych projektów publicznych i programów społecznych.
 9. Wzmacnianie zaufania do systemu podatkowego: Dzięki działaniom związanym z MDR, Polska może budować zaufanie społeczeństwa do swojego systemu podatkowego. Osoby i firmy widzące, że unikanie opodatkowania jest efektywnie zwalczane, mogą być bardziej skłonne do sumiennego płacenia podatków.
 10. Dostosowanie do zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego: Świat podatkowy jest dynamiczny, a przepisy zmieniają się. Wdrażanie MDR pozwala Polsce na dostosowanie się do międzynarodowych standardów i regulacji, co jest istotne w kontekście ewolucji praktyk podatkowych.

 

Podsumowując, Schematy Podatkowe MDR mają znaczący wpływ na polskie prawo podatkowe, przyczyniając się do zwiększenia przejrzystości, uczciwości i efektywności systemu podatkowego. Pomagają one także w ochronie dochodów państwa i promowaniu uczciwych praktyk podatkowych w Polsce, co jest zgodne z unijnymi dążeniami do zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku.

 

Warto podkreślić, że Schematy Podatkowe MDR stanowią ważne narzędzie w walce z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi na poziomie międzynarodowym, a ich znaczenie w polskim prawie podatkowym wynika z zobowiązań Polski jako członka Unii Europejskiej do wdrożenia unijnych dyrektyw i zachowania uczciwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

 

 

 

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie podatków przynosi wiele korzyści zarówno dla poszczególnych państw, jak i dla globalnej gospodarki. Oto 20 pełnych zdań opisujących te korzyści:

 

 1. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie podatków pomaga państwom efektywnie kontrolować unikanie opodatkowania i oszustwa podatkowe.
 2. Dzięki wymianie informacji podatkowych między państwami, można skutecznie monitorować transgraniczne transakcje.
 3. Uczciwe rozliczanie podatkowe na międzynarodowym poziomie przyczynia się do zwiększenia dochodów budżetowych każdego państwa.
 4. Współpraca podatkowa sprzyja uczciwej konkurencji międzynarodowej, eliminując nieuczciwe praktyki podatkowe.
 5. Państwa mogą wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie egzekwowania przepisów podatkowych.
 6. Wspólna walka z praktykami podatkowymi przyczynia się do zwiększenia zaufania społecznego do systemu podatkowego.
 7. Poprzez unikanie podwójnego opodatkowania, współpraca międzynarodowa pomaga zachęcać do inwestycji międzynarodowych.
 8. Państwa mogą skoordynować swoje działania w zwalczaniu agresywnej planifikacji podatkowej przez wielonarodowe korporacje.
 9. Współpraca podatkowa może pomóc w identyfikacji i zamknięciu luki podatkowej wynikającej z internetowych transakcji handlowych.
 10. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych ułatwia dochodzenie w sprawach karnych związanych z oszustwami podatkowymi.
 11. Państwa mogą negocjować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co zapewnia bardziej korzystne warunki dla inwestorów i przedsiębiorstw.
 12. Dzięki współpracy międzynarodowej, państwa mogą skuteczniej zarządzać zagranicznymi krajami w celu zapobieżenia nielegalnemu unikaniu opodatkowania.
 13. Wspólna analiza i ocena schematów podatkowych może pomóc w identyfikacji nowych trendów w unikaniu opodatkowania.
 14. Międzynarodowa koordynacja pozwala na skuteczniejszą walkę z ucieczką kapitału do rajów podatkowych.
 15. Uczestnictwo w międzynarodowych forum podatkowych daje państwom możliwość wpływania na kształtowanie międzynarodowych regulacji podatkowych.
 16. Współpraca międzynarodowa może pomóc w redukcji biurokracji i kosztów związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych przez przedsiębiorstwa.
 17. Poprawa efektywności egzekwowania podatków międzynarodowych przyczynia się do stabilizacji finansów publicznych.
 18. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie podatków może pomóc w ograniczeniu zjawiska „dumpingu podatkowego”.
 19. Państwa mogą korzystać z wzajemnej pomocy w egzekwowaniu zaległych podatków od obywateli i firm mających majątek za granicą.
 20. Współpraca międzynarodowa w podatkach jest kluczowym elementem budowania globalnej sprawiedliwości podatkowej i zapewnienia równości w rozliczaniu podatków dla wszystkich podatników.

autor: Tomasz Stępień

 

 

Koniec części pierwszej

Czytaj powiązane wpisy:

income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

TAX COMPLIANCE
Część 2

Współpraca między firmami a doradcami podatkowymi może znacząco przyczynić się do lepszego zarządzania podatkami i osiągnięcia długoterminowych celów finansowych.

więcej ➞
income tax, calculator, accounting-4097292.jpg

TAX COMPLIANCE
Część 1

Compliance podatkowe odnosi się do terminu używanego w kontekście przestrzegania przepisów podatkowych przez osoby fizyczne, firmy i inne podmioty podlegające opodatkowaniu.

więcej ➞
investment, concept, business-5241253.jpg

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
Część 2

Opodatkowanie organizacji non-profit, w tym Fundacji Rodzinnych, jest zazwyczaj uregulowane przepisami podatkowymi dostępnymi dla wszystkich organizacji non-profit. Jednak, jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej niestandardowych lub innowacyjnych form opodatkowania, można rozważyć pewne kreatywne podejścia.

więcej ➞

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.