ConAcc Partners

SSC – Centra Usług Wspólnych (Shared Services Centers)
Część 1

shaking hands, handshake, hands-3091906.jpg

Centra Usług Wspólnych (Shared Services Centers, SSC) to coraz bardziej popularny model organizacyjny, który ma na celu zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów operacyjnych w organizacjach.

 
 

Przedstawiam analizę potrzeby istnienia centrów usług wspólnych w dzisiejszym świecie:

  

Wzrost złożoności operacyjnej: W miarę jak organizacje rosną i ewoluują, stają się bardziej złożone pod względem operacyjnym. Zarządzanie różnymi aspektami działalności, takimi jak księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa klienta i wiele innych, może stać się trudne i kosztowne. Centra Usług Wspólnych pozwalają na centralizację tych funkcji, co może przynieść oszczędności i efektywność.

 

 • Konkurencja na rynku: W dzisiejszym globalnym otoczeniu biznesowym konkurencja jest wyjątkowo zacięta. Firmy muszą być bardziej elastyczne i skoncentrowane na innowacjach. Centra Usług Wspólnych pozwalają na odciążenie głównych działów operacyjnych od rutynowych zadań, co pozwala im skupić się na strategicznych inicjatywach.

 

 • Skala operacji: Centra Usług Wspólnych często pozwalają na skalowanie operacji w sposób bardziej efektywny. Dzięki temu organizacje mogą dostosować swoje zasoby w zależności od potrzeb, co pomaga w optymalizacji kosztów.

 

 • Technologia i automatyzacja: Rozwój technologii i automatyzacja procesów operacyjnych stają się coraz bardziej istotne. Centra Usług Wspólnych mogą wykorzystać te nowoczesne narzędzia do usprawnienia operacji i zwiększenia efektywności.

 • Dostęp do specjalistów: Centra Usług Wspólnych często gromadzą wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów w różnych dziedzinach. Dla organizacji może to oznaczać dostęp do kompetencji, których trudno byłoby pozyskać w inny sposób.

 •  Obniżenie kosztów: Jednym z głównych celów istnienia centrów usług wspólnych jest obniżenie kosztów operacyjnych. Centralizacja procesów i wykorzystanie efektywności skali mogą przynieść znaczące oszczędności.

 

Centra Usług Wspólnych stanowią odpowiedź na rosnące wyzwania i zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie biznesu. Pomagają organizacjom skoncentrować się na swoich strategicznych celach, zapewniając jednocześnie efektywność operacyjną i obniżenie kosztów. Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie centrów usług wspólnych wymaga starannego planowania i zarządzania, aby przyniosły oczekiwane korzyści.

 

 

 

Skupmy się teraz dla Shared Services Centers, SSC w zakresie ich historii powstania w Europie i potrzebie ich istnienia.

 

Shared Services Centers (SSC) to centra usług wspólnych, które pojawiły się w Europie w latach 90. XX wieku jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby biznesowe i globalizację gospodarki. Ich historia powstania jest ściśle związana z rozwojem nowych technologii oraz dążeniem organizacji do efektywności i redukcji kosztów operacyjnych.

Początkowo, organizacje rozpoczynały proces centralizacji różnych funkcji, takich jak finanse, księgowość i obsługa klienta, w celu zwiększenia wydajności i uniknięcia duplikacji zadań w różnych oddziałach. W miarę jak technologia komputerowa stawała się bardziej dostępna i zaawansowana, pojawiła się możliwość przeniesienia niektórych operacji do jednego centralnego miejsca.

 

W Europie, rozwój SSC był szczególnie widoczny w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie koszty pracy były niższe niż w zachodnich krajach europejskich. Firmy z zachodu zaczęły zakładać centra usług wspólnych w tych regionach, przyciągając wykwalifikowanych pracowników i korzystając z korzyści kosztowych. W miarę jak rynek pracy stawał się coraz bardziej konkurencyjny, organizacje zaczęły dostrzegać, że SSC mogą zapewnić dostęp do wykwalifikowanych specjalistów i zapewnić skalowalność operacji. Potrzeba efektywności operacyjnej stała się kluczowa, aby konkurować na globalnym rynku.

 

Obecnie, centrów usług wspólnych w Europie jest wiele, a zakres ich działalności rozszerzył się znacznie. Oprócz tradycyjnych obszarów, takich jak finanse i księgowość, SSC oferują usługi informatyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługę klienta, analizy danych i wiele innych. Dzięki temu organizacje mogą skoncentrować się na swoich strategicznych celach, pozostawiając operacje rutynowe w rękach specjalistów w centrach usług wspólnych.

 

W sumie, historia powstania i potrzeba istnienia Shared Services Centers w Europie odzwierciedlają zmieniający się krajobraz biznesowy i technologiczny, który kieruje organizacje ku efektywności operacyjnej, globalnej konkurencyjności i oszczędnościom kosztowym.

 

W miarę jak organizacje rozwijają swoje centra usług wspólnych w Europie, stają się one również źródłem innowacji i doskonalenia procesów. Współpraca między różnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach jednego centrum pozwala na wymianę najlepszych praktyk i tworzenie bardziej efektywnych rozwiązań.

 

Wzrost popularności centrów usług wspólnych w Europie jest również związany z globalnym trendem outsourcingu. Firmy z różnych części świata decydują się przenosić niektóre funkcje operacyjne do regionów, gdzie koszty pracy są niższe, jednocześnie zapewniając dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i zachowując kontrolę nad operacjami.

 

Współpraca między firmami w ramach centrów usług wspólnych staje się coraz bardziej powszechna, co pozwala na tworzenie ekosystemów biznesowych i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. To może przyczynić się do dalszego rozwoju innowacyjnych rozwiązań i tworzenia nowych miejsc pracy.

Podsumowując, historia i potrzeba istnienia Shared Services Centers w Europie odzwierciedlają dynamiczny charakter biznesowego świata i dążenie organizacji do efektywności, konkurencyjności i innowacji. Te centra są kluczowym elementem strategii wielu firm, pomagając im dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i osiągnąć sukces na arenie globalnej.

 

W Unii Europejskiej istnieje kilka aktów prawnych i dyrektyw, które mogą mieć zastosowanie do regulacji instytucji działających w obszarze centrów usług wspólnych (Shared Services Centers). Te akty prawne i dyrektywy obejmują różne aspekty działalności biznesowej, w tym prawo pracy, ochronę danych osobowych i przepisy dotyczące konkurencji. Oto niektóre z kluczowych aktów prawnych i dyrektyw:

 

 

 1. Ogólny Rozdział 11 Dyrektywy 2013/34/UE: Dotyczy sprawozdawczości finansowej spółek zależnych i innych jednostek korporacyjnych. Wprowadza standardy raportowania finansowego, które mogą być istotne dla centrów usług wspólnych w zakresie rachunkowości i finansów.

 2. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO): RODO wprowadza rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Centra usług wspólnych, które przetwarzają dane osobowe, muszą przestrzegać tych przepisów i zapewniać odpowiednie zabezpieczenia danych.

 3. Dyrektywa 2006/123/WE o Usługach na Rynku Wewnętrznym: Dotyczy dostarczania usług na rynku wewnętrznym UE i wprowadza zasady dotyczące swobodnego przepływu usług. Może mieć zastosowanie do centrów usług wspólnych świadczących usługi na rynku wewnętrznym.

 4. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie Zamówień Publicznych: Dotyczy procedur zamówień publicznych i może mieć znaczenie, jeśli centra usług wspólnych świadczą usługi dla sektora publicznego lub uczestniczą w procesach zamówień publicznych.

 5. Dyrektywa 2005/29/WE w sprawie Praktyk Komercyjnych Nieuczciwych: Dotyczy ochrony konsumentów przed praktykami nieuczciwymi na rynku. Centra usług wspólnych, które świadczą usługi dla konsumentów, muszą przestrzegać tych przepisów.

 6. Dyrektywa 2002/14/WE w sprawie Informacji i Konsultacji Pracowników: Dotyczy prawa pracowników do informacji i konsultacji w organizacjach. Może mieć zastosowanie do centrów usług wspólnych w zakresie zarządzania personelem.

 

Warto podkreślić, że regulacje mogą się różnić w zależności od kraju i konkretnej działalności danego centrum usług wspólnych. Dlatego organizacje, które działają w tej dziedzinie, powinny dokładnie monitorować przepisy prawne na poziomie krajowym i unijnym oraz dostosowywać swoje działania do obowiązujących przepisów.

 

 1. Dyrektywa 2014/65/UE (MiFID II): Dotyczy rynków instrumentów finansowych i wprowadza regulacje dotyczące usług inwestycyjnych, w tym obszarów związanych z obrotem instrumentami finansowymi. Centra usług wspólnych związane z branżą finansową i inwestycyjną mogą być objęte tymi przepisami.

 2. Dyrektywa 2019/1151/UE (Dyrektywa w Sprawie Mobilności Pracowników): Reguluje prawa pracowników mobilnych w ramach UE, w tym informacje na temat warunków zatrudnienia. Centra usług wspólnych, które zatrudniają pracowników migracyjnych, muszą przestrzegać tych przepisów.

 3. Dyrektywa 2019/770/UE w Sprawie Dostaw Elektronicznych: Dotyczy regulacji dostaw treści elektronicznych i usług związanych z dostawą. Może być istotna dla centrów usług wspólnych, które świadczą usługi cyfrowe.

 4. Dyrektywa 2004/109/WE w Sprawie Obowiązkowej Informacji Korporacyjnej: Dotyczy publikacji informacji korporacyjnych przez spółki notowane na giełdach. Centra usług wspólnych odpowiedzialne za przygotowanie raportów korporacyjnych muszą przestrzegać tych przepisów.

 5. Dyrektywa 2018/957/UE (Dyrektywa o Wysyłaniu Pracowników): Reguluje prawa pracowników wysyłanych do pracy w innym kraju UE przez swoich pracodawców. Centra usług wspólnych, które korzystają z pracowników delegowanych, muszą przestrzegać tych przepisów.

 

Warto zaznaczyć, że przepisy prawne mogą ewoluować, a konkretne wymagania regulacyjne mogą zależeć od specyfiki działalności i lokalizacji centrum usług wspólnych. Organizacje działające w tej dziedzinie powinny monitorować aktualne przepisy i konsultować się z doradcami prawnymi, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.
 
W Polsce istnieją różne akty prawne oraz przepisy regulujące kwestie związane z działalnością centrów usług wspólnych (Shared Services Centers, SSC) oraz podobnych struktur. Nie ma jednak specyficznego prawa ani aktu prawnego, który bezpośrednio i wyłącznie dotyczyłby SSC. Zamiast tego, różne aspekty działalności centrów usług wspólnych są regulowane przez szereg różnych ustaw i przepisów. Oto niektóre z kluczowych aktów prawnych i ustaw w Polsce, które mogą mieć znaczenie dla SSC:


 
1. Kodeks pracy: Ustawa ta reguluje kwestie związane z zatrudnieniem, prawami i obowiązkami pracowników oraz pracodawców. SSC jako pracodawcy muszą przestrzegać przepisów związanych z zatrudnieniem, umowami o pracę, warunkami pracy i ochroną pracowników.
 
2. Ustawa o ochronie danych osobowych: W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Centra usług wspólnych, które przetwarzają dane osobowe, muszą przestrzegać wymagań tej ustawy, która jest zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO).

 

3. Ustawa o rachunkowości: Ta ustawa reguluje zasady rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu. SSC zajmujące się rachunkowością i finansami muszą przestrzegać tych przepisów.

 
4. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych: Określa zasady opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, w tym centrów usług wspólnych. SSC muszą przestrzegać tych przepisów podatkowych.
 
5. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: Reguluje kwestie związane z konkurencją na rynku, w tym praktyki antykonkurencyjne. SSC powinny działać zgodnie z przepisami dotyczącymi uczciwej konkurencji.
 
6. Kodeks spółek handlowych: Jeśli SSC jest częścią większej grupy przedsiębiorstw lub korporacji, może podlegać przepisom dotyczącym spółek handlowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółki akcyjne (S.A.).
 
7. Ustawa o zamówieniach publicznych: Jeśli SSC świadczy usługi dla sektora publicznego lub uczestniczy w zamówieniach publicznych, może podlegać przepisom dotyczącym zamówień publicznych.
 
 

 

Warto zaznaczyć, że regulacje mogą się zmieniać, a specyfika działalności SSC może wpływać na to, które akty prawne i przepisy są dla nich istotne. Dlatego organizacje działające w tej dziedzinie powinny regularnie monitorować zmiany w prawie i konsultować się z doradcami prawnymi, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami

autor: Tomasz Stępień

 

 

Koniec części pierwszej

Czytaj powiązane wpisy:

investment, concept, business-5241253.jpg

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
Część 2

Opodatkowanie organizacji non-profit, w tym Fundacji Rodzinnych, jest zazwyczaj uregulowane przepisami podatkowymi dostępnymi dla wszystkich organizacji non-profit. Jednak, jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej niestandardowych lub innowacyjnych form opodatkowania, można rozważyć pewne kreatywne podejścia.

więcej ➞
investment, concept, business-5241253.jpg

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnych
Część 1

Fundacje rodzinne w Polsce to rodzaj organizacji pozarządowej, która ma na celu wspieranie działań charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych, społecznych lub innych, zgodnych z jej statutem, przy jednoczesnym zaangażowaniu członków tej samej rodziny lub spokrewnionych osób.

więcej ➞